ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Καταστατικό

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ αποτελεί ένωση, χωρίς νομική μορφή και χωρίς νομική προσωπικότητα, για την ανάπτυξη κοινής δραστηριότητας προς επίτευξη μη οικονομικού σκοπού, στα πλαίσια των άρθρων 107 του Αστικού Κώδικα και 12 του Συντάγματος, όπως ορίζεται στο Καταστατικό που ακολουθεί.

Άρθρο 1ο – Σύσταση

1.1 Συνιστάται απλή ένωση προσώπων με τον τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» και στην αγγλική «ODYSSEΥ», αποκαλούμενη στη συνέχεια η «Ένωση».

1.2 Ο ελληνικός τίτλος της Ένωσης αποτελεί το ακρώνυμο των λέξεων «Ομάδα Δράσης για την Υγεία, τις Σχέσεις, την υγιή Σεξουαλικότητα, την Εκπαίδευση, τα Ιδανικά και τις Αξίες».

Άρθρο 2ο – Σκοπός

2.1 Σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση και προστασία των κοινωνικών αγαθών που αφορούν:

      α. στη σωματική και ψυχική υγεία ατόμων και κοινωνικών ομάδων

      β. στις ανθρώπινες σχέσεις και την οικογένεια

      γ. στην παιδική και εφηβική ηλικία

      δ. στην παιδεία

      ε. στην ανάπτυξη της  προσωπικότητας του ανθρώπου βάσει των σωματικών, πνευματικών, συναισθηματικών, ηθικών, δημιουργικών και πολιτιστικών αναγκών του.

2.2 Οι δράσεις της Ένωσης στα πλαίσια του σκοπού της θα βασίζονται αφενός σε επιστημονικά δεδομένα και αφετέρου στις αξίες του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά. Τέτοιες αξίες είναι ο σεβασμός στο Θεό, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, η ελευθερία, η γνώση, η μόρφωση και η τέχνη.

2.3 Μέσα πραγματοποίησης του σκοπού είναι ενδεικτικά:

       α. Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για συγκεκριμένα θέματα μέσω διαδικτύου, μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενημερωτικών κειμένων και εντύπων, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων.

       β. Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων.

       γ. Σύσταση ομάδων εργασίας για την επεξεργασία θεμάτων.

       δ. Διαβήματα και παρεμβάσεις σε αρμόδιους φορείς και αρχές.

       ε. Συνεργασία με άλλα πρόσωπα και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο – Διάρκεια

3.1 Η διάρκεια της Ένωσης είναι αόριστη με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος από όλα τα ιδρυτικά μέλη.

3.2 Η Ένωση λύεται στις εξής περιπτώσεις:

      α. Με απόφαση όλων των ιδρυτικών μελών της.

       β. Λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης του σκοπού της.

       γ. Λόγω μακροχρόνιας αδράνειας.

       δ. Αυτοδίκαια όπου το προβλέπει το καταστατικό της.

      ε. Με δικαστική απόφαση λόγω παράβασης του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού της ή λόγω εξέλιξης του σκοπού της σε μη νόμιμο.

Άρθρο 4ο   Διαδικτυακός τόπος

4.1 Η Ένωση δεν έχει φυσική έδρα και θα λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας της www.odysseia-society.gr. Η έλλειψη έδρας και γραφείων δεν εμποδίζει τα μέλη της Ένωσης να συνέρχονται σε τόπο που θα καθορίζουν κάθε φορά.

Άρθρο 5ο – Μέλη

5.1 Είδος μελών: Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε ιδρυτικά μέλη και σε απλά μέλη. Τα ιδρυτικά μέλη είναι οι συμβαλλόμενοι στη συστατική πράξη της Ένωσης με την επιφύλαξη της παρ. 5.5 του παρόντος, ενώ τα απλά μέλη είναι όσοι στη συνέχεια μετέχουν στην Ένωση.

5.2 Εισδοχή, Διαγραφή, Αποχώρηση μελών: H εισδοχή απλού μέλους στην Ένωση γίνεται κατόπιν ομόφωνης συναίνεσης όλων των ιδρυτικών μελών. Η διαγραφή ιδρυτικού μέλους γίνεται κατόπιν ομόφωνης απόφασης των λοιπών ιδρυτικών μελών για σπουδαίο λόγο, όπως εκδηλώσεις αδιαφορίας ή αντίθεσης προς το σκοπό και τις δράσεις της Ένωσης. Η διαγραφή απλού μέλους γίνεται κατόπιν πλειοψηφικής απόφασης των ιδρυτικών μελών. Η αποχώρηση από την Ένωση αποτελεί δικαίωμα κάθε μέλους οποτεδήποτε.

5.3 Ιδιότητες μελών: Τα μέλη πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση, δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

5.4 Αριθμός μελών: Τα ιδρυτικά μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3), άλλως επέρχεται αυτοδίκαιη διάλυση της Ένωσης. Τα απλά μέλη δεν έχουν αριθμητικούς περιορισμούς.

5.5 Αντικατάσταση ή αύξηση ιδρυτικών μελών: Σε περίπτωση αποχώρησης ή διαγραφής ιδρυτικού μέλους, τα εναπομείναντα ιδρυτικά μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), έχουν δικαίωμα με ομόφωνη απόφασή τους να κάνουν δεκτό νέο πρόσωπο ως ιδρυτικό μέλος. Επίσης, σε κάθε περίπτωση τα ιδρυτικά μέλη έχουν δικαίωμα με ομόφωνη απόφασή τους να αυξήσουν τον αριθμό τους με την εισδοχή νέων ιδρυτικών μελών.

5.6 Υποχρεώσεις και περιορισμοί: Τα μέλη θα αποδέχονται εγγράφως τους όρους του παρόντος Καταστατικού κατά την εισδοχή τους στην Ένωση. Τα μέλη αναλαμβάνουν την τήρηση απορρήτου των εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών που τυχόν περιέλθουν σε γνώση τους επ’ ευκαιρία της συμμετοχής τους στην Ένωση. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε άλλες ενώσεις κάθε είδους, με την προϋπόθεση ότι οι επιδιώξεις των άλλων ενώσεων δεν έρχονται σε αντίθεση με το σκοπό της Ένωσης. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ανακοινώνουν δημοσίως τις απόψεις τους ενεργώντας ατομικά και όχι για λογαριασμό της Ένωσης, καθόσον μόνον οι ανακοινώσεις από τη διοίκηση της Ένωσης αντιπροσωπεύουν τις θέσεις της. 

5.7 Προσωπικά δεδομένα: Τα μέλη συγκατατίθενται στην επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν για το σκοπό της συμμετοχής τους στην Ένωση.

5.8 Έλλειψη εισφορών των μελών: Κανένα μέλος δεν έχει υποχρέωση καταβολής συνδρομής, εισφορών ή όποιας οικονομικής ενίσχυσης στην Ένωση. Τα μέλη μπορούν να παρέχουν εθελοντικά εργασία τους αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση του σκοπού της Ένωσης και να καλύπτουν οικειοθελώς έξοδα δράσεων της Ένωσης.

Άρθρο 6ο – Διοίκηση

6.1 Η διοίκηση της Ένωσης ασκείται από κοινού από όλα τα ιδρυτικά μέλη τα οποία αποφασίζουν με απαρτία 2/3 του συνόλου αυτών και με πλειοψηφία (50% συν) των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται ομοφωνία όλων των ιδρυτικών μελών.

6.2 Τα ιδρυτικά μέλη συνέρχονται, όποτε το αποφασίσουν, σε συνεδριάσεις οι οποίες διεξάγονται σε τόπο που ορίζεται κάθε φορά ή με τηλεδιάσκεψη ή μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 7ο – Εκπροσώπηση

7.1 Εκπρόσωποι της Ένωσης είναι κατ’ αρχήν όλα τα ιδρυτικά μέλη από κοινού.

7.2 Με ομόφωνη απόφαση όλων των ιδρυτικών μελών μπορεί να οριστούν ένα ή περισσότερα ιδρυτικά μέλη για την εκπροσώπηση της Ένωσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τέτοια περίπτωση είναι και η εκπροσώπηση της Ένωσης ενώπιον δικαστηρίων δεδομένου ότι η Ένωση, παρότι στερείται νομικής προσωπικότητας, έχει την ικανότητα να είναι διάδικος και ικανότητα δικαστικής παράστασης (άρθρα 62 παρ. 2 και 64 παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 8ο – Συνέλευση

8.1 Με απόφαση της διοίκησης της Ένωσης οργανώνονται συνελεύσεις όλων των μελών σε τόπο, σε χρόνο και με θέματα, όπως θα ορίζονται κάθε φορά. Στις συνελεύσεις αυτές η διοίκηση μπορεί να προσκαλεί και τρίτα πρόσωπα. Αντικείμενο των συνελεύσεων είναι κυρίως η ενημέρωση των μελών, η συζήτηση, η κατάθεση προτάσεων, χωρίς να αποκλείεται και η λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 9ο – Έλλειψη εσόδων και φορολογικών υποχρεώσεων

9.1 Η Ένωση δεν αποκτά εισόδημα από καμία αιτία, ούτε κατά την άσκηση της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς της. Ομοίως η Ένωση δεν εισπράττει χρήματα ούτε λαμβάνει άλλες παροχές από τα μέλη της ή τρίτους, ούτε προβαίνει σε καμία συναλλαγή στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Οι δράσεις της Ένωσης διενεργούνται ή χρηματοδοτούνται από μέλη της με δική τους πρωτοβουλία και επιμέλεια, καθώς και από εθελοντές τρίτους. Συνεπώς, η Ένωση δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 10ο – Τήρηση αρχείων

10.1 Τα ιδρυτικά μέλη τηρούν κατάλογο μελών της Ένωσης, αρχείο των εγγράφων αποδοχής από τα μέλη των όρων του παρόντος, αρχείο των δράσεων της Ένωσης και κάθε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό αρχείο σε σχέση με την Ένωση και τα μέλη της.

Άρθρο 11ο – Τροποποίηση καταστατικού

11.1 Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των ιδρυτικών μελών.

Άρθρο 12ο – Δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

12.1 Η παρούσα συστατική πράξη με το Καταστατικό διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα συστατική πράξη της Ένωσης με το Καταστατικό της συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίτυπα, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους – ιδρυτικά μέλη της και καθένας έλαβε από ένα πρωτότυπο.